brennelvbygdelag.no © 2012• Privacy Policy • Terms of Use

§2. MEDLEMSKAP

 

Alle som godtar og vil rette seg etter bygdelagets vedtekter, og har betalt årskontigent er medlemer av laget. Det kan foreslås æresmedlemmer. Slike forslag må forelegges årsmøtet for avgjørelse.

 

 

 

 

Fra Brennelv Bygdelags vedtekter:

 

§ 1. FORMÅL

Brennelv Bygdelag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å arbeide for å fremme utvikling og trivsel for befolkningen på stedet og i lokalsamfunnet for øvrig.

 

Brennelv Bygdelag skal arbeide for naturvern, skånsom utnytting av naturressurser, god jakt- og fiskekultur, forståelse og aktelse for dyrelivet og ellers ta opp oppgaver etter nærmere vedtak i årsmøtet.

 

Brennelv Bygdelag skal søke gjennom sitt arbeid å få folk tl å føle: JEG ER!, og kunne si :

"O`HOI KOR VI TRIVES!

 

 

§ 7. ORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Årsmøtet er BBs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Innkallelse og dagsorden kunngjøres for medlemmene minst 2 uker i forveien.

Årsmøte behandler:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, møtesekretær, og 2 personer til å underskrive protokollen

3. Årsberetning

4.Revidert regnskap

5.Fastsettelse av kontigent

6. Innkomne saker

7. valg av: leder, nestleder, sekretær, 1 styremedlem, 2 varamedlemmer, 1 revisor, 2 medlemmer til valgkomitè.

Valgperioden til styret er 2 år.